Radno-pravni status vjeroučitelja katoličkog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama

nku_admin

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 602-01/00-01/229

URBROJ:532/1-00-1

Zagreb, 15. lipnja 2000.

ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA PROSVJETU,

KULTURU, INFORMIRANJE, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

– svima –

GRADSKOM UREDU ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT

ZAGREB

Predmet: Radno-pravni status vjeroučitelja katoličkog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama – obavijest

 

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija zaključili su 29. siječnja 1999. godine Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, odredaba kojega su uređena i pitanja vezana za radno-pravni status vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. U svezi s iznijetim molimo Vas da sve školske ustanove na vašem području obavijestite o sljedećem:

Člankom 5. citiranog Ugovora o katoličkom vjeronauku propisano je sljedeće:

(1) katolički vjeronauk odnosno vjerski odgoj izvode osobe kojima je dijecezanski biskup izdao ispravu o kanonskome mandatu (missio canonica) i koji ispunjavaju potrebne uvjete u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

(2) Kad mjerodavne školske i crkvene vlasti utvrde potrebu, dijecezanski biskup određuje prokladnu osobu za izvođenje vjeronauka odnosno vjerskog odgoja.

(3) Isprava o kanonskome mandatu (missio canonica) za poučavanje katoličkoga vjeronauka odnosno vjerskog odgoja ima učinak dok je dijecezanski biskup ne opozove.

(4) Dijecezanski biskup ima pravo svojim dekretom opozvati kanonski mandat (missio canonica) za poučavanje katoličkoga vjeronauka odnosno vjerskog odgoja zbog nedostatka s obzirom na ispravnost naučavanja i s obzirom na osobno ćudoređe.

Kada škola u suglasnosti s nadležnim biskupskim katehetskim uredom utvrdi potrebu za zapošljavanjem vjeroučitelja dužna je postupiti na sljedeći način:

Ako je riječ o novom radnom mjestu vjeroučitelja potrebno je prethodno ishoditi suglasnost Ministarstva prosvjete i špotra, u skladu s Odlukom o prijamu službenika i namještenika i tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna (Narodne novine, broj 25/00).

Ako je riječ o povećanju radnog vremena postojećeg radnog mjesta vjeroučitelja škola je dužna ishoditi potvrdu Uprave za financije Ministarstva prosvjete i športa o osiguranju potrebnih finacijskih sredstava.

Kada su osigurana financijska sredstva za novo radno mjesto, za popunjavanje upražnjenog ili za povećanje radnog vremena postojećeg radnog mjesta škola će od nadležnog biskupijskog  katehetskog ureda zatražiti da odredi prokladnu osobu za izvođenje nastave vjeronauka.

Odlika dijecezanskog biskupa daje se u pisanom obliku i uz nju se školi dostavlja ostala potrebna dokumentacija iz koje je vidljivo da vjeroučitelj ispunjava potrebne uvjete u skladu s propisima Republike Hrvatske te isprava o kanonskome mandatu (missio canonica).

Ravnatelj škole razmotrit će dostavljenu dokumentaciju, te ako predložena osoba ispunjava sve uvjete u skladu s propisima, ponudit će joj ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

U slučaju kada se za izvođenje nastave katoličkoga vjeronauka ne može osigurati osoba koja ispunjava propisane uvjete, nastavu vjeronauka mogu, prema odluci dijecezanskog biskupa, sukladno članku 6. stavku 5. navedenog Ugovora, izvoditi i druge osobe osim onih koje ispunjavaju propisane uvjete, ako im dijecezanski biskup izda potvrdu o kanonskome mandatu. U takvom slučaju, kao i u slučaju kada vjeroučitelj ispunjava zakonom propisane uvjete, ali ima mandat na određeno vrijeme, vjeroučitelju će se ponuditi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama Zakona o osnovnom školstvu, odnosno Zakona o srednjem školstvu i člankom 10. Zakona o radu.

S vjeroučiteljima koji već rade u školama te imaju kanonski mandat na neodređeno vrijeme i ispunjavaju druge propisane uvjete, a s kojima do sada nije sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme obvezatno se sklapa takav ugovor.

Glede primjene stavka 4. citiranog članka 5. Ugovora posebno napominjemo sljedeće:

Ako dijecezanski biskup svojim dekretom opozove kanonski mandat za poučavanje katoličkoga vjeronauka odnosno vjerskog odgoja zbog nedostatka s obzirom na ispravnost naučavanja i s obzirom na osobno ćudoređe vjeroučitelju se otkazuje ugovor o radu sukladno članku 107. Zakona o radu izvanrednim otkazom ugovora o radu.

U slučajevima kada je potrebno zaposliti vjeroučitelja kao zamjenu (npr. u slučaju bolesti ili korištenja godišnjeg porodnog dopusta) škola je također obvezna zatražiti od nadležnog biskupijskom katehetskog ureda da odredi prikladnu osobu za izvođenje nastave vjeronauka.

U privitku ovog dopisa dostavljamo vam Tekst Ugovora o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama te vas molimo da ga dostavite školama kao prilog uz ovu obavijest.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr. sc. Vladimir Strugar