NACIONALNI KATEHETSKI URED HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

NARAV I ZADAĆA

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije (NKU HBK) utemeljen je na jesenskom Saboru Hrvatske biskupske konferencije (HBK) održanom u Splitu 15. listopada 1993.

NKU HBK je radno tijelo pri Tajništvu HBK. NKU HBK djeluje unutar područja kompetencija koje mu izravno ili preko Vijeća HBK za katehizaciju (VK HBK) povjerava HBK.

Svrha je NKU-a HBK promicati, razvijati, usklađivati i pomagati ukupan rad na području evangelizacije i pastoralno-katehetskog rada, posebno na području župne kateheze i školskog vjeronauka te pratiti i pomagati pastoralno-katehetski rad pojedinih biskupija koje se nalaze na području HBK (Usp. CIC, kan 775, 3 i Opći direktorij za katehezu (ODK)).

Pri izvršenju svoje glavne zadaće, NKU HBK djeluje u uskoj povezanosti sa:

 1. Stalnim vijećem HBK;
 2. Vijećem HBK za katehizaciju, osobito s predsjednikom;
 3. Komisijama, Vijećima i uredima HBK;
 4. dijecezanskim biskupima, odnosno njihovim katehetskim uredima;
 5. nacionalnim i međunarodnim ustanovama koje promiču katehizaciju, osobito s Katehetskim vijećem Biskupske konferencije BiH i njihovim katehetskim uredima.

Glavna zadaća  Nacionalnog katehetskog ureda HBK ostvaruje se u sljedećem:

 1. Proučava, podupire i promiče pastoralno-katehetski rad naše Crkve u uskoj vezi s pastoralnim i pastoralno-katehetskim programima HBK, te konkretnim potrebama Božjega naroda, osobito što se tiče vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama te vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, kao i župne kateheze;
 2. Izrađuje, provjerava i promiče pastoralno-katehetske smjernice i programe, izrađuje vjeronaučne i katehetske planove i programe, usmjerava rad i daje mišljenje o rukopisima i drugoj građi za školske vjeronaučne udžbenike, za katekizme za župnu katehezu te o ostaloj teološko-katehetskoj literaturi i pomagalima, promiče njihovo izdavanje u skladu sa smjernicama općih i domaćih crkvenih dokumenata, te Vijeća HBK za katehizaciju odnosno Sabora HBK.
 3. U suradnji s državnim tijelima, osobito Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sportaodnosno s Agencijom za odgoj i obrazovanje, rješava sva pitanja koja se odnose na što kvalitetnije usustavljenje i provedbu vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama i vjeronauka u osnovnim i srednjim školama.
 4. Surađuje s biskupijskim katehetskim uredima, pomažući im u svim pitanjima koja se odnose na vjerski odgoj u predškolskim ustanovama i vjeronauk u osnovnoj i srednjoj školi, osobito u onim pitanjima koja nadilaze kompetencije i mogućnosti biskupijskih katehetskih ureda, promiče suradnju svih katehetskih ureda razmjenom katehetskih vijesti osobito putem Katehetskog glasnika, organiziranjem radnih susreta predstojnika biskupijskih katehetskih ureda, zajedničkim organiziranjem nacionalnih i biskupijskih stručnih skupova.
 5. Promiče suradnju i razmjenu katehetskih informacija i projekata i izvan Hrvatske biskupske konferencije osobito s Katehetskim vijećem BK BiH i drugim katehetskim tijelima Crkve u Hrvata.
 6. Surađuje s crkvenim ustanovama odnosno učilištima, uredništvima teoloških i katehetskih časopisa i izdavačkim kućama u stvarima što se odnose na vjerski odgoj, vjeronauk u školi i župnu katehezu.
 7. Brine se da predstavnici NKU-a HBK i drugi katehetski stručnjaci sudjeluju na nacionalnim i međunarodnim kongresima ukoja se odnose na vjeronauk i katehezu, u svim pitanjima i djelatnostima koja nadilaze područja pojedinih biskupija.

Nacionalni katehetski ured HBK uređuje i izdaje periodično glasilo za vjeroučitelje u školi  i katehete u župnoj zajednici, s nazivom Katehetski glasnikKatehetski glasnik ima svog urednika, uredničko vijeće te druge suradnike.

ČLANOVI I SLUŽBE

Članovi NKU-a HBK jesu predstojnik, zamjenik predstojnika, tajnik, i viši savjetnici.

Predsjednici komisija i voditelji povjerenstava jesu stručni suradnici NKU-a HBK.

Predstojnika NKU-a HBK predlaže predsjednik VK HBK, saslušavši mišljenje VK HBK, a imenuje ga Sabor Hrvatske biskupske konferencije. Po naravi službe član je Vijeća HBK za katehizaciju.

Zamjenika predstojnika, na prijedlog predsjednika VK HBK i predstojnika NKU-a HBK, imenuje Stalno vijeće HBK.

Tajnika, na prijedlog predsjednika VK HBK i predstojnika NKU-a HBK, imenuje Stalno vijeće HBK. Uz suglasnost predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju, predstojnik NKU-a HBK može angažirati, prema potrebi, i druge stručnjake suradnike u Tajništvu.

U sklopu Nacionalnog katehetskog ureda HBK djeluju:

 1. Viši savjetnici koji pružaju stručnu pomoć u promicanju vjerskog odgoja i vjeronauka:
  1. u predškolskim ustanovama;
  2. u osnovnoj školi;
  3. u srednjoj školi;
  4. u odgoju u vjeri osoba s posebnim potrebama.
 2. Viši savjetnici koji pružaju stručnu pomoć i u promicanju:
  1. župne kateheze;
  2. u radu s mladima, studentskom i radničkom mladeži;
  3. trajne katehetske formacije vjeroučitelja i kateheta;
  4. teološko-katehetske izdavačke djelatnosti.

Više savjetnike, po preporuci predstojnika NKU-a HBK i u konzultaciji s Vijećem HBK za katehizaciju, predlaže Stalnom vijeću na imenovanje predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju. Prema potrebi i po dogovoru predstojnik NKU-a HBK saziva sjednicu viših savjetnika najmanje dvaput godišnje, imajući u vidu i druge njihove obveze i sastanke u okviru NKU-a HBK, ovisno o preuzetim službama i obvezama.