Program polaganja stručnog ispita za vjeroučitelje u osnovnoj i srednjoj školi

nku_admin

PROGRAM POLAGANJA STRUČNOGA ISPITA

ZA VJEROUČITELJE U OSNOVNOJ ŠKOLI

PROGRAMSKI SADRŽAJ

I. MOGUĆE TEME I PITANJA ZA METODIČKI ESEJ

Napomena:

Metodički esej treba pisati čitljivo, jezično pravilno, pravopisno pravilno, kompozicijski skladno (uvod – razrada – zaključak),

stilski jasno i uz uporabu stručne metodičke terminologije.

 1. 1.Odgojna dimenzija vjeronauka u školi
 2. 2.Važnost triju odgojnih čimbenika: obitelji – škole – Crkve
 3. 3.Biblija – knjiženo-umjetničko djelo i sveta knjiga
 4. 4.Sakramenti – znakovi susreta s Bogom i ljudima
 5. 5.Mediji (sredstva) komuniciranja u nastavi vjeronauka
 6. 6.Isus Krist – životno uporište ili kamen spoticanja
 7. 7.Uloga vjeroučitelja u razvijanju sposobnosti i kreativnosti učenika
 8. 8.Razvijanje interesa učenika za katolički vjeronauk
 9. 9.Profesionalni i duhovno-vjernički identitet i status vjeroučitelja u školi
 10. 10.Važnost motivacije u oblikovanju vjeronaučne nastave

II. MOGUĆA PITANJA NA USMENOM DIJELU ISPITA

a) Opći dio programa (vjeronauk)

Napomena:

Ovdje je navedeno samo ono što specifično spada na vjeronauk kao predmet. Svakako da u program polaganja stručnog ispita spada i onaj opći dio, koji će biti objavljen u posebnoj brošuri tiskanoj u Zavodu za školstvo RH, a koji je zajednički svim predmetima. Stoga ga navodimo ovdje kao pomoć vjeroučiteljima pripravnicima:

 1. 1.Predsjednik Republike Hrvatske
 2. 2.Vlada Republike Hrvatske
 3. 3.Nadležnost Hrvatskoga sabora
 4. 4.Ustavni zakon o ljudskim pravima
 5. 5.Tijela lokalne uprave i samouprave
 6. 6.Djelokrug rada stručnih tijela škole
 7. 7.Dokumentacija trajne vrijednosti u školi
 8. 8.Dodatni rad i dopunska nastava
 9. 9.Učenik, darovit učenik i učenik s teškoćama u razvoju
 10. 10.Županijski ured za školstvo – ustrojstvo i zadaće
 11. 11.Izostanci učenika iz škole
 12. 12.Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika
 13. 13.Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj
 14. 14.Kalendar rada škole
 15. 15.Koliko školska godina ima radnih tjedana
 16. 16.Koliko treba čuvati spomenicu škole (ljetopis)
 17. 17.Koliko treba čuvati imenik i evidenciju s ispitima učenika
 18. 18.Matična knjiga
 19. 19.Biranje ravnatelja škole
 20. 20.Nastavna dokumentacija
 21. 21.Godišnji plan i program rada škole
 22. 22.Obvezatna pedagoška dokumentacija u školi
 23. 23.Opći akti u školi
 24. 24.Opterećenost učenika u školi dopuštenim brojem sati
 25. 25.Tijela upravljanja u školi
 26. 26.Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u školi
 27. 27.Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada
 28. 28.Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj skupini
 29. 29.Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u školi
 30. 30.Pravilnik o polaganju stručnoga ispita s izmjenama i dopunama koje se odnose na vjeroučitelje
 31. 31.Pravilnik o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi te svjedodžbi o maturi i završnom ispitu
 32. 32.Propisana pedagoška dokumentacija koju vodi profesor
 33. 33.Razrednik – uloga i zadaća
 34. 34.Statut škole
 35. 35.Stručna služba u školi
 36. 36.Školska godina i nastavna godina
 37. 37.Nastavničko vijeće
 38. 38.Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 39. 39.Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu s izmjenama i dopunama koje se odnose na vjeroučitelje.

b) Metodički dio programa

 1. 1.Koji je cilj i koje su zadaće nastave katoličkog vjeronauka u školi?
 2. 2.Objasnite strukturu nastavne jedinice koju ste održali (ciljevi, metodički sustav, metodički postupci, oblici rada, mediji komuniciranja i korelacija s drugim predmetima)?
 3. 3.Koju važnost ima motivacija u izvođenju nastavne jedinice?
 4. 4.Objasnite važnost dramskoga, literarnog, likovnog, glazbenog, scenskog i filmskog izražavanja te fotogovora u vjeronaučnoj nastavi, kao i neke od metoda rada?
 5. 5.Koju važnost pridajete molitvi i meditativnoj šutnji u vjeronaučnoj nastavi?
 6. 6.Koje su mogućnosti korelacije vjeronauka i ostalih školskih predmeta?
 7. 7.Koji su elementi ocjenjivanja u nastavi vjeronauka?
 8. 8.Koji su načini korištenja biblijskoga i književno-umjetničkog teksta u nastavi vjeronauka?
 9. 9.Što sve sadrži dnevna priprema za jedan vjeronaučni susret?
 10. 10.Navedi i objasni oblike utemeljenja uvođenja katoličkoga vjeronauka u školu kao redovnoga obveznoga predmeta za one koji ga izaberu?
 11. Dokumenti važni za religiozni odgoj i katehezu od Drugog vatikanskog koncila do danas?
 12. 12.Suodnos školskoga vjeronauka i župne kateheze?
 13. 13.Što je kanonski mandat?
 14. 14.Čemu služe izvori za pripremanje nastavnika i učenika i što oni mogu biti?
 15. 15.Permanentno usavršavanje vjeroučitelja – samostalno i organizirano na školskoj, župnoj, regionalnoj, nad/biskupijskoj i nacionalnoj razini?

LITERATURA (OSNOVNE ŠKOLE)

Napomena:

Različita područja katehetike, odnosno religiozne pedagogije, kao i područja, vezana uz rad vjeroučitelja u školi, a očita prema navedenoj literaturi, dio su tema ponuđenih za razgovor s pripravnicima u ispitnom obliku.

I. UZ OPĆI DIO PROGRAMA PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Crkvena kateheza, Alberich, E., Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1999.

Fides et ratio (Vjera i razum), Ivan Pavao II, KS, Zagreb, 1998.

Razvojni put mladih, Djetinjstvo i mladost, Bezić, Ž., U pravi trenutak, Đakovo,1989.

Kateheza životnih dobi, Colomb, J., Katehetski salezijanski centar, Zagreb,1980.

Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900. – 1940.), Pavlović, A., TMI, Mostar,1997.

Srcem prema vjeri, Matoic, Z., Nacionalni skup o vjerskom odgoju djece i mladeži s posebnim potrebama – zbornik radova, Nacionalnog katehetskog ureda HBK, Zagreb, 1999.

Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik, 5/1996)

Nb. Vjeroučitelji su dužni pratiti objavljivanje novih zakona, pravilnika, uredbi i uputa te izmjena vrijedećih propisa (Narodne novine)

Pedagoška komunikologija, Brajša, P., Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Umijeće razgovora, Brajša, P., C.A.S.H., Pula, 1996.

Škola i obilježja hrvatske nacionalnosti: jezik, povijest, kultura, vjera, Hrvatski pedagoško- književni zbor, Zagreb, 2005.

Mentorska komunikacija u početnim razredima osnovne škole, Matijević, M., u: U potrazi za suvremenom školom /ur. V. Puževski), Zagreb, 1991.

Nastavnik-čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju. Drugi međunarodni znanstveni kolokvij. Rijeka, 25.-26. ožujka 1999. Zbornik radova, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet-odsjek za pedagogiju, Rijeka.

Značaj mentorskog rada u osposobljavanju nastavnika, Pivac, Ž., u: Napredak br. 1., Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1993.

Uloga Katoličke Crkve u razvoju hrvatskog školstva, Pranjić, M., Kujundžić, N., Biondić, I., Hrvatska akademija odgojnih znanosti, Zagreb, 1994.

Pedagoški standard (donosi se za svaku školsku godinu)

CRKVENI DOKUMENTI

Dokument, Drugi Vatikanski sabor, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1970., (2002.)

Osobito:

Gravissimum educationis (Deklaracija o kršćanskom odgoju),

Dignitatis humanae (Deklaracija o vjerskoj slobodi),

Gaudium et spes (Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu)

UGOVOR između Republike Hrvatske i Svete Stolice, Glas Koncila, Zagreb, 2001.,

Također u: Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, br. 1, str. 23. – 26.

UGOVOR između Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Glas Koncila, Zagreb, 2001.,

Također u : Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, br. 1, str. 27. – 30.

Catechesi tradendae, Ivan Pavao II, Apostolska pobudnica o vjerskoj pouci u naše vrijeme, Glas koncila, Zagreb, 1994.

Opći katehetski direktorij, Sveti zbor za klerike, KS, Zagreb 1972.

Opći direktorij za katehezu, Kongregacija za kler, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000.

Katekizam Katoličke Crkve, Glas koncila, Zagreb, 1994.

Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi, Hrvatska biskupska konferencija, Nacionalni katehetski ured, Kršćanska sadašnjost, 2003.

Radosno naviještanje Evanđelja i odgoj u vjeri, Biskupi (ex.) Jugoslavije, Temeljne smjernice o obnovi religioznog odgoja i kateheze, Kršćanska sadašnjost, 1983.

Kontinuirano praćenje časopisa i glasnika:

Školske novine, Tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu, Zagreb

Bogoslovska smotra, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Riječki teološki časopis, Teologija u Rijeci, Rijeka

Diacovensia, Teologija u Đakovu, Đakovo

Kateheza, Časopis za vjeronauk u školi i katehezu, Katehetski salezijanski centar, Zagreb

Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb

II. UZ METODIČKI DIO PROGRAMA PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Katehetsko-komunikacijski pristupi u susretu s biblijskim tekstovima, Baričević, J., O nekim uvjetima za kvalitetnu i što cjelovitiju komunikaciju s biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi, u: Diakovensia, br. 1/1994., str. 110-145.

Mladi u skupini, De Vanna, U., KSC, Zagreb, 2000.

Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi, Hrvatska biskupska konferencija, Nacionalni katehetski ured HBK, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003.

212 metoda za nastavu vjeronauka, Niehl, F. V., Thommes, A., KSC, Zagreb, 2000.

O načinu praćenja i ocjenjivanja vjeroučenika u osnovnoj i srednjoj školi, u: Katehetski glasnik, II (2000) br. 2. str. 135-140.

Metodika vjeronaučne nastave, Pranjić, M., KSC, Zagreb, 1997.

Religijsko-pedagoško-katehetski leksikon, Pranjić, M., (prir. hr. izd.), KSC, Zagreb, 1991.

Književno – komunikacijski pristupi u susretu s biblijskim tekstovima, Šabić, A. G. O nekim uvjetima za kvalitetnu i što cjelovitiju komunikaciju s biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi, u: Diacovensia, br. 1/1994., str. 146-166.

Praktični rad s Biblijom danas, (prev. J. M. Fućak), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.

Duhovno vjernički život vjeroučitelja, Baloban, J., u: ISTI, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995., str. 78-94.

Temelji etike, Karol Wojtyla, Verbum, Split, 1998.

Crkveno svjedočko zvanje i poslanje vjeroučitelja u suvremenoj hrvatskoj školi, Ivančić, T., u: Kateheza 21 (1999) 4, str. 312-318.

Koja duhovnost vjeroučitelja danas? , Jurić, A., u: Katehetski glasnik IV (2002) 2, str. 11-16.

Lik vjeroučitelja za treće tisućljeće, Marasović, Š., u: Kateheza 20 (1998) 1, str. 4-15.

Kakav nam vjeroučitelj danas treba? , Relota, Ž., u: Katehetski glasnik III (2001) 1, str. 37-47.

Ljudsko-vjernička dimenzija i eklezijalna ukorijenjenost vjeroučitelja, Šimunović, J., u: Kateheza 23(2001) 1, str. 96-103.

Priručnik za stručni ispit učitelja i suradnika u osnovnoj školi, Cindrić, M., Jakopović, S., Lončarić, N., Znamen, Zagreb, 1994.

Pripravnici u školskom sustavu, Cindrić, M., Empirija, Zagreb, 1998.

Ispitivanje i ocjenjivanje u obrazovanju, Pongrac, S., Školska knjiga, Zagreb, 1980.

 

Priredili:

– Mr. sc. s. Amabilis Jurić

Viša stručna savjetnica NKU-a HBK

– Dalibor Adžić prof., viši savjetnik

za vjeronauk Zavoda za školstvo RH


PROGRAM POLAGANJA STRUČNOGA ISPITA

ZA VJEROUČITELJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

PROGRAMSKI SADRŽAJ

I. MOGUĆE TEME I PITANJA ZA METODIČKI ESEJ

Napomena:

Metodički esej treba pisati čitljivo, jezično pravilno, pravopisno pravilno, kompozicijski skladno (uvod – razrada – zaključak),

stilski jasno i uz uporabu stručne metodičke terminologije.

 1. Odgojna dimenzija vjeronauka u školi
 2. Važnost triju odgojnih čimbenika: obitelji – škole – Crkve
 3. Biblija – knjiženo-umjetničko djelo i sveta knjiga
 4. Sakramenti – znakovi susreta s Bogom i ljudima
 5. Mediji (sredstva) komuniciranja u nastavi vjeronauka
 6. Isus Krist – životno uporište ili kamen spoticanja
 7. Uloga vjeroučitelja u razvijanju sposobnosti i kreativnosti učenika
 8. Razvijanje interesa učenika za katolički vjeronauk
 9. Profesionalni i duhovno-vjernički identitet i status vjeroučitelja u školi
 10. Važnost motivacije u oblikovanju vjeronaučne nastave

MOGUĆA PITANJA NA USMENOM DIJELU ISPITA

a) Opći dio programa

 1. 1.Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture
 2. 2.Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama

b) Metodički dio programa

 1. Koji je cilj i koje su zadaće nastave katoličkog vjeronauka u školi?
 2. Objasnite strukturu nastavne jedinice koju ste održali (ciljevi, metodički sustav, metodički postupci, oblici rada, mediji komuniciranja i korelacija s drugim predmetima)?
 3. Koju važnost ima motivacija u izvođenju nastavne jedinice?
 4. Objasnite važnost dramskoga, literarnog, likovnog, glazbenog, scenskog i filmskog izražavanja te fotogovora u vjeronaučnoj nastavi, kao i neke od metoda rada?
 5. Koju važnost pridajete molitvi i meditativnoj šutnji u vjeronaučnoj nastavi?
 6. Koje su mogućnosti korelacije vjeronauka i ostalih školskih predmeta?
 7. Koji su elementi ocjenjivanja u nastavi vjeronauka?
 8. Koji su načini korištenja biblijskoga i književno-umjetničkog teksta u nastavi vjeronauka?
 9. Što sve sadrži dnevna priprema za jedan vjeronaučni susret?
 10. Navedi i objasni oblike utemeljenja uvođenja katoličkoga vjeronauka u školu kao redovnoga obveznoga predmeta za one koji ga izaberu?
 11.  Dokumenti važni za religiozni odgoj i katehezu od Drugog vatikanskog koncila do danas?
 12. Suodnos školskoga vjeronauka i župne kateheze?
 13. Što je kanonski mandat?
 14. Čemu služe izvori za pripremanje nastavnika i učenika i što oni mogu biti?
 15. Permanentno usavršavanje vjeroučitelja – samostalno i organizirano na školskoj, župnoj, regionalnoj, nad/biskupijskoj i nacionalnoj razini?

LITERATURA (SREDNJE ŠKOLE)

Napomena:

Različita područja katehetike, odnosno religijske pedagogije, kao i područja, vezana uz rad vjeroučitelja u školi, a očita prema navedenoj literaturi, dio su tema ponuđenih za razgovor s pripravnicima u ispitnom obliku.

I. UZ OPĆI DIO PROGRAMA PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Crkvena kateheza, Alberich, E., Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1999.

Fides et ratio (Vjera i razum), Ivan Pavao II, KS, Zagreb, 1998.

Razvojni put mladih, Djetinjstvo i mladost, Bezić, Ž., U pravi trenutak, Đakovo,1989.

Kateheza životnih dobi, Colomb, J., Katehetski salezijanski centar, Zagreb,1980.

Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900. – 1940.), Pavlović, A., TMI, Mostar,1997.

Srcem prema vjeri, Matoic, Z., Nacionalni skup o vjerskom odgoju djece i mladeži s posebnim potrebama – zbornik radova, Nacionalnog katehetskog ureda HBK, Zagreb, 1999.

Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik, 5/1996)

Nb. Vjeroučitelji su dužni pratiti objavljivanje novih zakona, pravilnika, uredbi i uputa te izmjena vrijedećih propisa (Narodne novine)

Pedagoška komunikologija, Brajša, P., Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Umijeće razgovora, Brajša, P., C.A.S.H., Pula, 1996.

Škola i obilježja hrvatske nacionalnosti: jezik, povijest, kultura, vjera, Hrvatski pedagoško- književni zbor, Zagreb, 2005.

Mentorska komunikacija u početnim razredima osnovne škole, Matijević, M., u: U potrazi za suvremenom školom /ur. V. Puževski), Zagreb, 1991.

Nastavnik-čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju. Drugi međunarodni znanstveni kolokvij. Rijeka, 25.-26. ožujka 1999. Zbornik radova, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet-odsjek za pedagogiju, Rijeka.

Značaj mentorskog rada u osposobljavanju nastavnika, Pivac, Ž., u: Napredak br. 1., Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1993.

Uloga Katoličke Crkve u razvoju hrvatskog školstva, Pranjić, M., Kujundžić, N., Biondić, I., Hrvatska akademija odgojnih znanosti, Zagreb, 1994.

Pedagoški standard (donosi se za svaku školsku godinu)

Nb. Vjeroučitelji su dužni pratiti objavljivanje novih zakona, pravilnika, uredbi i uputa te izmjena vrijedećih propisa (Narodne novine)

CRKVENI DOKUMENTI

Dokument, Drugi Vatikanski sabor, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1970., (2002.)

Osobito:

Gravissimum educationis (Deklaracija o kršćanskom odgoju),

Dignitatis humanae (Deklaracija o vjerskoj slobodi),

Gaudium et spes (Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu)

UGOVOR između Republike Hrvatske i Svete Stolice, Glas Koncila, Zagreb, 2001.,

Također u: Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, br. 1, str. 23. – 26.

UGOVOR između Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Glas Koncila, Zagreb, 2001.,

Također u : Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, br. 1, str. 27. – 30.

Catechesi tradendae, Ivan Pavao II, Apostolska pobudnica o vjerskoj pouci u naše vrijeme, Glas koncila, Zagreb, 1994.

Opći katehetski direktorij, Sveti zbor za klerike, KS, Zagreb 1972.

Opći direktorij za katehezu, Kongregacija za kler, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000.

Katekizam Katoličke Crkve, Glas koncila, Zagreb, 1994.

Program nastave katoličkog vjeronauka  za srednje škole, Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 2002.

Radosno naviještanje Evanđelja i odgoj u vjeri, Biskupi (ex.) Jugoslavije, Temeljne smjernice o obnovi religioznog odgoja i kateheze, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1983.

Kontinuirano praćenje časopisa i glasnika

Školske novine – tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu, Zagreb

Bogoslovska smotra, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Riječki teološki časopis, Teologija u Rijeci, Rijeka

Diacovensia, Teologija u Đakovu, Đakovo

Kateheza, Časopis za vjeronauk u školi i katehezu, Katehetski salezijanski centar, Zagreb

Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb

II. UZ METODIČKI DIO PROGRAMA PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Katehetsko-komunikacijski pristupi u susretu s biblijskim tekstovima, Baričević, J., O nekim uvjetima za kvalitetnu i što cjelovitiju komunikaciju s biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi, u: Diakovensia, br. 1/1994., str. 110-145.

Mladi u skupini, De Vanna, U., KSC, Zagreb, 2000.

Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi, Hrvatska biskupska konferencija, Nacionalni katehetski ured HBK, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003.

212 metoda za nastavu vjeronauka, Niehl, F. V., Thommes, A., KSC, Zagreb, 2000.

O načinu praćenja i ocjenjivanja vjeroučenika u osnovnoj i srednjoj školi, u: Katehetski glasnik, II (2000) br. 2. str. 135-140.

Metodika vjeronaučne nastave, Pranjić, M., KSC, Zagreb, 1997.

Religijsko-pedagoško-katehetski leksikon, Pranjić, M., (prir. hr. izd.), KSC, Zagreb, 1991.

Književno – komunikacijski pristupi u susretu s biblijskim tekstovima, Šabić, A. G. O nekim uvjetima za kvalitetnu i što cjelovitiju komunikaciju s biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi, u: Diacovensia, br. 1/1994., str. 146-166.

Praktični rad s Biblijom danas, (prev. J. M. Fućak), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.

Duhovno vjernički život vjeroučitelja, Baloban, J., u: ISTI, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995., str. 78-94.

Temelji etike, Karol Wojtyla, Verbum, Split, 1998.

Crkveno svjedočko zvanje i poslanje vjeroučitelja u suvremenoj hrvatskoj školi, Ivančić, T., u: Kateheza 21 (1999) 4, str. 312-318.

Koja duhovnost vjeroučitelja danas? , Jurić, A., u: Katehetski glasnik IV (2002) 2, str. 11-16.

Lik vjeroučitelja za treće tisućljeće, Marasović, Š., u: Kateheza 20 (1998) 1, str. 4-15.

Kakav nam vjeroučitelj danas treba? , Relota, Ž., u: Katehetski glasnik III (2001) 1, str. 37-47.

Ljudsko-vjernička dimenzija i eklezijalna ukorijenjenost vjeroučitelja, Šimunović, J., u: Kateheza23(2001) 1, str. 96-103.

Priručnik za stručni ispit učitelja i suradnika u osnovnoj školi, Cindrić, M., Jakopović, S., Lončarić, N., Znamen, Zagreb, 1994.

Pripravnici u školskom sustavu, Cindrić, M., Empirija, Zagreb, 1998.

Ispitivanje i ocjenjivanje u obrazovanju, Pongrac, S., Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Priredili:

– Mr. sc. s. Amabilis Jurić

Viša stručna savjetnica NKU-a HBK

– Dalibor Adžić prof., viši savjetnik

za vjeronauk Zavoda za školstvo RH

 

Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine” broj 59/90. i 27/93.) te članka 83. stavka 3 Zakona o srednjem školstvu (“Narodne novine” br. 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donosi