Program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi

nku_admin

Uvodne napomene

Prošlo je dvanaest godina od demokratskih promjena u našem društvu i od objavljivanja prvoga Plana i programa katoličkoga vjerskoga odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi (1991.). Demokratski su procesi doveli do različitih promjena u društvenom, religioznom i crkvenom životu naroda. Promjene zahvaćaju i pogađaju sva područja života: kulturno, znanstveno, prosvjetno, gospodarsko i socijalno, crkveno, religiozno itd. Katolička crkva osobito prati zbivanja i promjene na području crkvenog i religioznog života vjernika i nastoji na njih odgovoriti svojim pastoralno-katehetskim djelovanjem i programima. Crkva je tako, u dogovoru i sporazumima s državnim tijelima, ostvarila vjerski odgoj u vrtićima i vjeronauk u sustavu javnih škola. U tom je ozračju 1998. objavljen, kao opsežan dokument, obnovljeni Plan i program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi. Vjeronauk u školi našao je svoje prirodno i nezaobilazno mjesto u cjelini školskoga odgojno-obrazovnoga sustava,   svojim je sadržajima i ciljevima ucijepljen u demokratsku i pluralnu školu i dao je nepobitan prilog cjelovitom odgoju djece i mladeži u njima.

Društvene i crkvene promjene donose uvijek nove vjersko-odgojne i inkulturacijske izazove povezane s potrebama učenika i njihovoga ukupnog obrazovanja u školi. Nužno je vjerski odgoj trajno približavati promijenjenim uvjetima osobnog, obiteljskog, crkvenog i društvenog života učenika. Jednako je tako potrebno trajno vrednovati, pratiti i usavršavati vjerski odgojno-obrazovni rad u školama. Rezultat je tog nastojanja objavljivanje ovoga II. izmijenjenog i dopunjenog izdanja Programa katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi.

Taj izmijenjeni i dopunjeni Program, slično kao i njegovo I. izdanje 1998., ima teološko-ekleziološke i antropološko-pedagoške temelje, načela i kriterije. Oni u cjelini slijede relevantne katehetske i druge dokumente Katoličke crkve, osobito dokumente Drugoga vatikanskog koncilapotom Opći katehetski direktorij (OKD 1971.), Evangelii nuntiandi (1975.), Catechesi tradendae(CT 1979.), Opći direktorij za katehezu (ODK 1997.), dokument naših biskupa Radosno naviještanje Evanđelja i odgoj u vjeri (1983.), Katekizam Katoličke crkve (1993.), temeljna polazišta Plana i programa katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi (1998.) Hrvatske biskupske konferencije, te njezin dokument Župna kateheza u obnovi župne zajednice (2000.).

U izradi ovog Programa vrednovana su i uzimana u obzir naša dosadašnja iskustva i postignuća, neki konkretni materijali naših i stranih autora, koji su radili slične projekte, kao i europska iskustva i programi školskoga vjeronauka.

Izmijenjeni i dopunjeni Program nastoji pridonijeti odgovarajućoj prilagodbi dijela vjeronaučnih sadržaja i odgojno-obrazovnih ciljeva sadašnjim potrebama i prilikama učenika i njihova vjerskoga odgoja i obrazovanja u školi. Njime se nastoji ostvariti razrađenija artikulacija vjeronaučnih ciljeva i sadržaja, detaljnije se naznačuju neki konkretni metodički postupci na razini školskoga vjeronauka i želi se otvoriti prostor sve plodnijoj korelacijskoj povezanosti školskoga vjeronauka i župne kateheze kao mjestima vjerskoga odgoja koja se međusobno nadopunjuju i prožimaju. Ovaj Program također nešto drukčije, u odnosu na prošli, oblikuje vjeronaučnu građu, kako u pojedinim godištima, tako i u obradi pojedinih nastavnih cjelina u tim godištima. U isto vrijeme, budući da slijedi metodologiju otvorenoga kurikuluma, slično kao i Plan i program iz 1998., ovaj izmijenjeni i dopunjeni Program ostaje otvoren daljnjim prilagodbama i usavršavanju te traži trajni napor vjeroučitelja u njegovom prilagođavanju, osobito u izvedbenom oblikovanju, posebnim okolnostima i potrebama učenika u našim različitim krajevima i sredinama.

U izmijenjenom i dopunjenom Programu donosimo bitna teološko-antropološka te specifična religiozno-pedagoška i teološko-katehetska polazišta Katoličke crkve, koja su sadržana u navedenim dokumentima Crkve i koja su nešto šire, samo u nekim dijelovima, izložena u dosadašnjem Planu i programu.

Program katoličkoga vjeronauka u osnovnim školama u pdf-u